โลโก้สีเดลต้า
Document Action Request FM-QP-QMR-003(Rev.02/21-12-63)
  • ขั้นตอนที่ 1
  • ขั้นตอนที่ 2

แบบฟอร์มดำเนินการขึ้นทะเบียนเอกสาร FM-QP-QMR-003(Rev.02/21-12-63)

คำชี้แจง :
1. เอกสารฉบับนี้ได้ปรับปรุงมาจากต้นฉบับในรูปแบบเขียนคำร้องขอมาส่งที่หน่วยงาน DCC ปัจจุบันได้ทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบกรอกคำร้องขอผ่าน Form เพื่อง่ายต่อการขึ้นทะเบียนเอกสาร และง่ายต่อการจัดเก็บเอกสาร รวมไปถึงเรียกดูเอกสารในอนาคต
2. เอกสารฉบับนี้จะไม่มีการอนุมัติจากหัวหน้าแผนก/ผู้จัดการแผนก สามารถกรอกเพียง ชื่อ-นามสกุล เท่านั้น
3. เอกสารที่นำมาขึ้น เมื่อได้รับการอนุมัติจากทาง QMR จะแจ้งให้รับทราบทางอีเมล และบอกวิธีการเข้าถึงเอกสารจากไดร์ฟกลาง DELTACENTER
4. ถ้าหากตรวจสอบเอกสารที่นำมาขึ้นทะเบียนแล้วไม่ได้รับอนุมัติจากทาง QMR จะออกอีเมล Rejected. ให้รับทราบ