fbpx

DELTA SHIELD Semi-Gloss สีน้ำอะครีลิค เดลต้าชิลด์

Description

สีประเภทอะครีลิค 100% ผสมกับผงสีที่มีความทนทานต่อฝนและแสงแดด

สีน้ำอะครีลิค 100% มีลักษณะผิวสีเรียบ เนียน กึ่งเงา และความหนาของพิล์มเมื่อสีแห้ง 30-40 ไมครอน มีการปกคลุมพื้นที่   35-40 ตารางเมตรต่อแกลลอนต่อครั้ง ระยะเวลาแห้งผิว  25-30 นาที และแห้งแข็งในเวลา 2-3 ชั่วโมง มีความถ่วงจำเพาะ 1.33  นอกจากนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือ สามารถทาเดลต้าชีล 2-3 ครั้ง บนพื้นผิวที่เตรียมเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้องทาสีรองพื้นใด ๆ  เหมาะสำหรับงานภายนอกที่ต้องการความคงทนระยะยาว เช่น อาคาร สำนักงาน โรงแรม คอนโดมิเนียม เป็นต้น