fbpx

TOPTECH PRIMER ท็อปเทคไพร์เมอร์

Description

สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ สูตรน้ำ ผลิตจากเรซินชนิดพิเศษ

สีอะครีลิค ชนิดสีรองพื้นปูนสด สูตรน้ำ สามารถทาบนปูนสดที่ผ่านการฉาบเสร็จใหม่ประมาณ 3 วัน มีลักษณะฟิล์มสีเนียน การปกคลุมพื้นผิวบนพื้นผิวเรียบ 30 – 35 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว ระยะเวลาแห้งผิวภายใน 30 นาที แห้งแข็งและทาทับได้ใน 2 – 4 ชั่วโมง มีความถ่วงจำเพาะ1.20 – 1.28 สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน