DPAINT
Categories: ประกาศจากตลาดหลักทรัพย์Published On: 1 มีนาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )
เรื่อง :  กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2566
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2566 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 15 มี.ค. 2566 date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 14 มี.ค. 2566 วาระการประชุมที่สำคัญ : – จ่ายปันผลเป็นเงินสด – การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2566
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 15 มี.ค. 2566
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 14 มี.ค. 2566 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.162 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 24 พ.ค. 2566 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565 และกำไรสะสม

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร การแต่งตั้งนายมงคล ตั้งใจพิทักษ์
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่และให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Categories: ประกาศจากตลาดหลักทรัพย์Published On: 1 มีนาคม 2566

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )
เรื่อง :  กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2566
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2566 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 15 มี.ค. 2566 date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 14 มี.ค. 2566 วาระการประชุมที่สำคัญ : – จ่ายปันผลเป็นเงินสด – การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2566
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 15 มี.ค. 2566
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 14 มี.ค. 2566 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.162 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 24 พ.ค. 2566 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565 และกำไรสะสม

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร การแต่งตั้งนายมงคล ตั้งใจพิทักษ์
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่และให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชอบบทความนี้แชร์เลย