blank

จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)

คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจฉบับนี้ ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท สีเดลต้า จำกัด​ (มหาชน) และบริษัทย่อย มีแนวทางในการปฏิบัติงาน การประพฤติตน เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม และความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงที่ดี และความภาคภูมิใจของพนักงานอันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ มีระบบการจัดการที่ดี อีกทั้งยังส่งผลให้ผลงานโดยรวมประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือ และปฏิบัติงานภายใต้คู่มือจริยธรรมธุรกิจฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอในทุกกรณี จนกลายเป็นหลักในการทำงานที่ดี ต่อไป

คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2562 เมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ดูเอกสาร