คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

นายสุรเกียรติ วงศ์วาสิน
นายสุรเกียรติ วงศ์วาสินประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
นายพัณณ์กร กิรติวราเสฏฐ์
นายพัณณ์กร กิรติวราเสฏฐ์กรรมการอิสระ
นางสาวนภาพร วงศ์นพรัตน์เลิศ
นางสาวนภาพร วงศ์นพรัตน์เลิศกรรมการอิสระ
นายสุพจน์ สงวนนาม
นายสุพจน์ สงวนนามกรรมการอิสระ
นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ
นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณกรรมการ
นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ
นายอรรถพล ตั้งคารวคุณกรรมการ
นางกัญจนพร คงเจริญ
นางกัญจนพร คงเจริญกรรมการ
นายมงคล ตั้งใจพิทักษ์
นายมงคล ตั้งใจพิทักษ์กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

นายพัณณ์กร กิรติวราเสฏฐ์
นายพัณณ์กร กิรติวราเสฏฐ์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาวนภาพร วงศ์นพรัตน์เลิศ
นางสาวนภาพร วงศ์นพรัตน์เลิศกรรมการตรวจสอบ
นายสุพจน์ สงวนนาม
นายสุพจน์ สงวนนามกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

นายสุรเกียรติ วงศ์วาสิน
นายสุรเกียรติ วงศ์วาสินประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ
นายอรรถพล ตั้งคารวคุณกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายพัณณ์กร กิรติวราเสฏฐ์
นายพัณณ์กร กิรติวราเสฏฐ์กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

นางสาวนภาพร วงศ์นพรัตน์เลิศ
นางสาวนภาพร วงศ์นพรัตน์เลิศประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายพัณณ์กร กิรติวราเสฏฐ์
นายพัณณ์กร กิรติวราเสฏฐ์กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ
นายอรรถพล ตั้งคารวคุณกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ
นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณประธานกรรมการบริหาร
นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ
นายอรรถพล ตั้งคารวคุณกรรมการบริหาร
นายอธิษฐ์ ธนาเดชดำรง
นายอธิษฐ์ ธนาเดชดำรงกรรมการบริหาร
นางสาวปิยมาภรณ์ วงศ์เวชวศิน
นางสาวปิยมาภรณ์ วงศ์เวชวศินกรรมการบริหาร
นางสาวปัณรส มีเอียด
นางสาวปัณรส มีเอียดกรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

นายมงคล ตั้งใจพิทักษ์
นายมงคล ตั้งใจพิทักษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ
นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ
นายอรรถพล ตั้งคารวคุณประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
นางกัญจนพร คงเจริญ
นางกัญจนพร คงเจริญรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน
นายวิทวัส ภัทรนาวิก
นายวิทวัส ภัทรนาวิกรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายงานการผลิต
นายอธิษฐ์ ธนาเดชดำรง
นายอธิษฐ์ ธนาเดชดำรงรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานผลิต
นางสาวปิยมาภรณ์ วงศ์เวชวศิน
นางสาวปิยมาภรณ์ วงศ์เวชวศินรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและค้าปลีกสมัยใหม่
นายอรรถพงษ์ เอี่ยมสะอาด
นายอรรถพงษ์ เอี่ยมสะอาดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานขาย
นางสาวปัณรส มีเอียด
นางสาวปัณรส มีเอียดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
นายพสิษฐ์การ อนันต์ชาญชัย
นายพสิษฐ์การ อนันต์ชาญชัยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ