โลโก้สีเดลต้า

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ภาษาไทย)
บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “DPAINT”)

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (English)
Delta Paint Public Company Limited

เลขทะเบียนบริษัท
0107563000193

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร

ที่ตั้งสำนักงาน
55 อาคารเดลต้าเฮ้าส์ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Website
www.deltapaint.co.th

เบอร์โทรศัพท์
+66 22 472 820

ทุนจดทะเบียน
230,000,000 บาท

โทรสาร
+66 22 471 676

ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว
230,000,000 บาท