นโยบายการกำกับดูแลบริษัทฯ

บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ที่มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ซึ่งครอบคลุมหลักการปฏิบัติ 8 หลัก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ดูเอกสาร