โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566

ลำดับที่ รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 บริษัท เดลต้า กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 60,000,000.00 26.09
2 นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ 22,000,000.00 9.57
3 นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ 20,500,000.00 8.91
4 นางสาว วาณุภัณฒ์ ตั้งคารวคุณ 16,500,000.00 7.17
5 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 10,150,000.00 4.41
6 นายขจร พนารัตน์ 8,053,100.00 3.50
7 นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย 7,690,000.00 3.34
8 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 7,000,000.00 3.04
9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,215,789.00 2.70
10 นางสาว วรางคณา เตไชยา 4,570,000.00 1.99